Angel Care 078

Snel naar

Klachten.

Bent u ontevreden? Meld het ons.

De medewerkers van Angel Care 078 zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtopvang.

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • Reageer zo snel mogelijk;
  • Wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • Probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • U kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weggenomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer u dat telefonisch of schriftelijk doet via de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris van Angel Care 078. (Klachtenportaal Zorg)

Klachtenportaal Zorg
Bezoek- en postadres
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen
Mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl
KvK 75181630

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht. Hij/zij kan u ook zo nodig ook attenderen op bijvoorbeeld de erkende geschilleninstantie waarbij wij in het kader van de WKKGZ en de WZD zijn aangesloten.

Geheimhouding.

Zowel voor de klachtenfunctionaris als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten.

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

Wilt u meer weten over onze klachtenreglement?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u hieronder downloaden. Wilt u een exemplaar per post, dan zenden wij dat kosteloos toe.

Klachtenformulier

U kunt ook uw klacht hieronder met het stappenformulier doorgeven.


Wij zijn aangesloten bij

Klachtenportaal Zorg